مفاهیم خوشه

تعاريف

در آيين ­نامه  سازمان صنایع کوچک و متوسط و شرکت شهرکهای صنعتی ایران پیرامون توسعه خوشه های کسب و کار، اصطلاحات زير در معاني مشروح بكار برده مي­شوند:

1) خوشه‌کسب‌وکار: به مجموعه‌ي فعال در يك گرايش از کسب‌وکار گفته می‌شود كه در يك منطقة جغرافيايي متمرکزشده، امكان همكاري در تكميل فعاليت‌هاي يكديگر را داشته و از چالش‌ها و فرصت‌هاي مشترك برخوردار باشند.

2) شبكه‌کسب‌وکار: به مجموعه‌اي از واحدهاي کسب‌وکار اطلاق می‌شود كه براي مواجهه با مشكلي مشترك و يا استفاده از فرصتي مشترك باهم همكاري نمايند. شبكه­ ها به دو شكل ثبت ­شده و ثبت­ نشده وجود دارند. شبكه­ ها معمولاً به صورت ثبت‌نشده شکل‌گرفته و در صورت اقتضاء در قالب انجمن، تعاوني، كنسرسيوم، شركت سهامي و … ثبت مي­شوند.

3) عامل توسعه‌ي خوشه: مسئوليت مستقيم اجراي فرآيند توسعه در خوشه بر عهده‌ي عامل توسعه‌ي خوشه مي‌باشد. عامل توسعه‌ي خوشه فردي است با تحصيلات و تجربه‌ي كافي و مرتبط با توسعه‌ي کسب‌وکارهاي اقتصادي كه داراي قابليت ­هاي رهبري و راهبري برنامه­ هاي توسعه­ اي، ايجاد ارتباط مثبت و اثربخش و قدرت تحليل کسب‌وکار در سطوح خرد و كلان بوده و ضمن آشنايي با رويكردهاي كل‌گرا و سيستمي و مديريت استراتژيك، از روحيه­اي پويا و فعال براي توسعه‌ي سيستم­ هاي اقتصادي-اجتماعي برخوردار باشد.

 عامل توسعه‌ي خوشه ضرورتاً مي­بايد گواهينامه گذراندن آموزش­هاي تخصصي در توسعه‌ي خوشه‌هاي صنعتي را از مراجع رسمي مورد تأييد سازمان صنايع كوچك و شهرک‌هاي صنعتي ايران دريافت كرده باشد. عامل توسعه‌ي خوشه از بخش خصوصي انتخاب‌شده و ذينفع در پروژه­هاي ذيل فرآيند توسعه‌ي خوشه نمي‌باشد.

4) ذينفعان خوشه: به كليه‌ي واحدهاي زيرمجموعه‌ي خوشه، تشكل­ها، NGOها، ارائه­كنندگان خدمات کسب‌وکار (BDS)، تأمين­كنندگان، خريداران، واسطه­ ها و نهادهاي پشتيبان (BDSp)، ذينفع خوشه گفته می‌شود.

5) شوراي راهبري توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار: به منظور نظارت عمومي بر فرآيند پروژه‌ي توسعه هر خوشه‌ي کسب وکار و در عين حال هماهنگ شدن نهادهاي پشتيبان با فرآيند اجراي پروژه، شوراي راهبري توسعه‌ي خوشه تشكيل می‌شود.

6) توسعه‌ي خوشه: فرآيندي 3 تا 5 ساله است كه طي آن ظرفيت­ هاي موجود در خوشه، از طريق توانمندسازي پايا و معطوف به استفاده از فرصت­هاي محيطي شكوفا می‌شود. ارتقاي ميزان هم افزايي و ارتقاي سطح سرمايه‌ي اجتماعي و توسعه و بسط شبكه­ هاي کسب‌وکار در درون خوشه از محوري­ترين فعاليت­ها در اين فرآيند شناخته مي­شوند.

خوشه پوشاک قم

0