برگزاری نخستین نمایشگاه ملزومات عفاف و حجاب توسط انجمن

برگزاری نخستین نمایشگاه ملزومات عفاف و حجاب توسط انجمن

نخستین نمایشگاه ملزومات حجاب و عفاف استان قم توسط انجمن طراحان لباس استان قم با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک استان و تیم توسعه خوشه پوشاک برگزار شد.

خوشه پوشاک قم

0