پیگیری موضوع واگذاری زمین به تولیدکنندگان پوشاک استان

پیگیری موضوع واگذاری زمین به تولیدکنندگان پوشاک استان

یکی از برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی استان قم برای توسعه پوشاک استان حتی قبل از مداخله تیم توسعه خوشه، ایجاد ناحیه صنعتی تولید پوشاک بوده است. تجمیع واحدهای صنفی کوچک و متوسط در یک شهرک صنعتی، همواره یکی از بزرگترین خواسته های تولیدکنندگان فعال در سطح خوشه بوده است، چرا که یکی از مشکلات بر سر راه تولید، عدم برخورداری بسیاری از تولیدکنندگان از یک فضای مناسب در یک منطقه مکانی مناسب جهت تولید بوده است. این موضوع به جهت مزایای عدیده ای که برای تولیدکنندگان دارد از اهمیت بسیار بالایی برای آنها برخوردار است. به منظور دستیابی به این مهم ابتدا نیاز است، تمام جوانب رسیدن به این هدف بررسی شود که این موضوع را تیم توسعه خوشه پوشاک در قالب یک ریز پروژه امکان سنجی، تعریف کرده است. در همین راستا تیم توسعه بعد از برگزاری نشست ها و جلسات متعدد با مدیران شرکت شهرکهای استان، فرمانداری استان قم و دیگر ارگان های مربوطه تصمیم بر تهیه یک فرم نظر سنجی جهت بررسی میزان تمایل ذینفعان خوشه به موضوع تجمیع و برگزاری یک نظر سنجی در سطح خوشه گرفتند. در نتیجه این نظر سنجی تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان فعال استان از این موضوع استقبال کرده و مدیران شرکت شهرکها را بر آن داشته است تا به شکل جدی تری این موضوع را دنبال کنند. امید بر آن است که طی ماه های آتی با کمک شرکت شهرکهای صنعتی استان و دیگر ارگان های مربوطه به این مهم دست پیدا کنیم.

خوشه پوشاک قم

0