بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

تور بازدید ذینفعان خوشه پوشاک قم از “هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران” با مشارکت و همکاری اتحادیه تولید کنندگان پوشاک استان و شرکت شهرکهای صنعتی، در مورخه ۲۰ام بهمن ماه توسط دفتر توسعه خوشه برگزار شد.

در این تور، ضمن بازدید اعضای خوشه از سه نمایشگاه در حال برگزاری مرتبط با صنعت نساجی و پوشاک، تیم توسعه خوشه و اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک استان قم مذاکرات مختلفی با مسئولین غرفه ها در راستای پیشبرد اهداف توسعه خوشه انجام دادند.

خوشه پوشاک قم

0