نحوه تهیه لیست بازرسی پوشاک در صنعت

نحوه تهیه لیست بازرسی پوشاک در صنعت

How to Make Garment Inspection List in RMG Industry

هر لباسی با در نظر گرفتن برخی پارامترهای مهم در صنعت پوشاک باید بازرسی شود. در غیر این صورت ممکن است نقایص مختلفی در لباس ها به وجود بیایند که قطعاً بر رد آنها توسط خریدار تاثیر خواهند گذاشت. به دلیل اهمیت این موضوع، در این مطلب قصد داریم تا نحوه تهیه لیست بازرسی برای یک پیراهن را در روند تولید آن مطرح نماییم.

لیست بازرسی یک پیراهن در صنعت پوشاک

شمارهمحل بازرسیدلیل بازرسی
۱یقهداشتن طول یکسان در هر دو طرف یقه با خطای 1/4±؛
مطابقت داشتن طرح های شطرنجی و راه راه دو طرف یقه؛
دوخت مناسب؛
پارگی دوخت؛
قرارگیری یقه در حالت صاف و ایستاده.
۲سایزبازرسی اندازه قسمت های مختلف پیراهن باید متناسب با برچسب سایز روی لباس باشد.
۳دکمه و سوراخ دکمهدوخت دقیق و داشتن فواصل یکسان؛
عدم جمع شدگی درز دکمه ها؛
شکستگی یا خرابی دکمه ها؛
مطابقت دوخت دکمه ها و جا دکمه ها با الگو با در نظر گرفتن خطای 1/8±.
۴جیبقرارگیری قسمت بالای جیب در حالت افقی؛
عدم چروکیدگی درز جیب ها یا ظاهر آنها؛
ناقص بودن دوخت جیب ها؛
محکم شدن دو گوشه بالای جیب ها با دوخت چپ و راست؛
مطابقت با الگو با در نظر گرفتن خطای 1/8±.
۵سجافظاهر مناسب دوخت یا عدم چروکیدگی درز؛
حاشیه های لباس بدون جا افتادگی دوخت؛
دوخت مناسب از حاشیه های لباس.
۶سرشانه و شانهدوخت صحیح و قرارگیری در فواصل مناسب؛
بررسی ظاهر کوک ها و عدم چروکیدگی درز؛
دوخت بدون در رفتگی.
۷درزهای کناریمطابقت مناسب طرح های چهارخانه و راه راه لباس یا حاشیه های الگو در دو طرف درزهای کناری با هم؛
بررسی ظاهر درزها؛
کوک های ناقص؛
لبه های لباس.
۸سرآستین هامطابقت خطوط راه راه و چهارخانه با حاشیه های سر آستین ها؛
بررسی طرح های الگو با در نظر گرفتن خطای 1/8±؛
نقایص دوخت ها و کوک ها.
۹ظاهر کلی لباسعدم نخ کشی لبه های لباس؛
لکه های روغن یا هر گونه آلودگی،
تغییر سایه رنگ لباس و معایب پارچه.

منبع: Garments merchandising 

خوشه پوشاک قم

0